"V zimě je život v horských poustevnách drsný. Samota tam doléhá ještě více a hrozivěji. Člověk se ocitá sám tam, kde mizí každá stopa života. Sám se svými myšlenkami a svými tužbami. Běda tomu, kdo přichází do samoty a nevede ho tam Duch. Poustevník musí celé dni - ponuré a studené- zůstat zavřený ve své cele. Venku sníh pokryl všechny chodníky a nebo padá bez přestání ledový déšť. Člověk je sám před Bohem, bez možnosti úniku. Nejsou tu žádné knihy na rozptýlení. Nikdo, kdo by se na něho podíval a nebo ho povzbudil. Odkázaný jen sám na sebe. Na svého Boha a nebo na své zlé duchy. Neslyší už ptačí zpěv, ale hvízdání ostrého severáku, který duje nad sněhem. Třese se od zimy. Nejedl nic už od rána."
Eloi Leclerc
Moudrost chudáčka.

Moudrý muž zavrhne temnou cestu zla a vyvine v sobě dobro.
Když odešel z domova do bezdomoví, nechť v samotě,
v níž je obvykle těžko nalézt zalíbení, usiluje o vyšší blaženost tím,
že se vzdá smyslové rozkoše a lpění a očistí svou mysl.

Ti, kdo s plným uvědoměním usilují o osvobození, nenajdou uspokojení v příbytcích.
Jako labutě odlétají z jezer, tak opouštějí své domovy.

Hluboké lesy, v nichž obyčejní lidé nenacházejí potěšení,
jsou sídlem blaženosti pro ty, kteří se zbavili vášní, neboť nehledají ukojení smyslů.

Dhammapadam 87-88, 91-99.

"Domorodci věří, že čas plyne proto, aby každý měl možnost stát se lepším a moudřejším, a aby mohl vyjádřit stále lépe své bytí. Když někdo usoudí, že je lepším člověkem, než býval rok předtím, svolá ostatní k oslavě, protože jen on sám může něco takového vědět s jistotou. Když dotyčný prohlásí, že je připraven oslavovat, všichni ostatní toto prohlášení respektují."
Marlo Morganová
Poselství od protinožců.

"Když se v srdci zrodí intenzivní Láska k Bohu, zřeknutí práce přichází samo od sebe. Nechte dělat ty, které Pán k tomu má. Když uzrál čas, je třeba se všeho vzdát a říci: "Pojď má mysli, teď spolu budeme pozorovat Božství, jak je v srdci usídlené."
šrí Rámakršna

"Nedovedete si představit, jakou vznešenost a důstojnost jsem od počátku cítil. Když jsem první den žebral u Gurukalovy ženy, pociťoval jsem následkem své výchovy ostych, ale potom už žádný pocit studu neexistoval. Cítil jsem se být králem a víc než králem. Občas jsem v některém domě dostal starou ovesnou kaši a jedl jsem ji bez soli a bez jakéhokoli koření na veřejné ulici před velikým pandity a jinými významnými muži, kteří přicházeli a padali předemnou do prachu. Spojil jsem pak ruce nad hlavou a svrchovaně šťastný jsem odcházel..."
šrí Bhagvan Ramana Mahariši

Kdyby se celé lidstvo stravovalo vegetariánsky a jeden den v týdnu se postilo,
vyřešila by se otázka hladovění i mnoho zdravotních problémů na celém světě.

Paramhans Svámí Mahéšvaránanda

"Jednou si Maháprabhudží přinesl z procházky pouští banjánový list. Na dvoře ášramu vyhloubil do písku jamku a list do ní položil. List neuvadal, zůstával neustále jako čerstvě utržený. Navíc ležel nehnutě a ani nejprudší vítr ho neodvál."Tenhle list patří božskému Rámovi," říkal Maháprabhudží. "Kdo se chcete setkat s Rámou, pojdte se sem podívat." Většiná žáků nechápala, co tím Mistr míní. Vybízel nás znovu a znovu, abychom přemýšleli o smyslu jeho slov. Nakonec nám jej vysvětlil. List symbolizoval jednak to, že světec skrze nějž se projevuje Všemohoucí, má moc nad přírodními zákony. Proto se utženého listu nedotkl čas a celé týdny se zelenal i v tom nejpruším slunečním žáru. Nedotkla se jej ani síla větru. Zůstával bez hnutí tam, kam jej Maháprabhudží položil. Za druhé byla živoucí svěžest listu symbolickým příslibem zdraví a duchovní očisty pro všechny, kdož svoji mysl upínají k Jedinému. Jindy se stalo, že Maháprabhudží vyšel ven v písečné vichřici a zapálil sirku. Plamen sirky jasně plápolal a ani se nepohnul. Maháprabhudží tím naznačoval, že ten. kdo se uchýlí pod ochranu gurudéva, je uchráněn od poryvů veškerých útrap."
Paramhans svámí Mádhavánanda
Lila Amrit, Život Božského Mistra šrí Maháprabhudžího

"Slovy básníka bylo řečeno: Nikdy se nelekejte hněvu světců. Světcův hněv je jako mrak, který přináší životodárný déšť. Tvůj hněv je ohněm, který spaluje zlo."
Paramhans svámí Mádhavánanda
Lila Amrit, Život Božského Mistra šrí Maháprabhudžího

"Pociťujte přátelství ke všem lidem kolem sebe, s nešťastnými mějte soucit, se šťastnými se společně radujte a špatnými se nenechte vyvést z míry. Tento postoj si zachovejte ke všem věcem, a to navenek i uvnitř, ve svých myšlenkách a pocitech. O tom, co je dobré, smýšlejte pozitivně ke špatnému buďte lhostejní a k bolestným věcem přistupujte se soucitem."
Paramhansa Svámí Mahéšvaránanda
Pataňdžaliho Jógasútry.

"Největší chyba je, neuposlechne-li žák Mistra. Seberealizovaný Mistr zná minulost, přítomnost a budoucnost. Ví, co se stane. Proto se jeho slova plní, i když připadají žákovi nepravděpodobná. Mistr není obyčejný člověk a jenom nezralý a neprozřetelný žák nerozezná Božskou Podstatu za jeho lidským zjevem.

Guru nekřičí, když chce něco naléhavého sdělit. Nikoho k ničemu nenutí. Učiní poznámku, varovné gesto, náznak, a je na nás jak jsme pozorní a vnímaví, jak dovedeme usuzovat a rozvažovat a máme li dost pokory k tomu, abychom poslechli, pokud si sami nedovedeme učinit správný soud."
Paramhans svámí Mádhavánanda
Lila Amrit, Život Božského Mistra šrí Maháprabhudžího

"Nemohlo by to být také tak, že vás rozčílilo to, co ten člověk říká nebo dělá, protože ta slova, nebo to chování, poukazují na něco ve vašem životě a ve vás, co odmítáte vidět? Pomyslete jen na to, jak podráždění bývají lidé při setkání s mystikem či prorokem, který mysticky ani prorocky vůbec nevypadá, když začne promlouvat a oni poznávají jeho život."
Anthony de Mello
Cesta k Lásce

"Stane se to jen Milostí Boží,
že člověk zatouží po spojení s Ním
a unikne vážným nebezpečím života.¨
ADVAHUTA GITA - DATTATREYA

"Kdo věří podaří se mu dosáhnout i zdánlivě nedosažitelné.¨
Břetislav Kafka
Kultura rozumu a vůle.

"Také Ježíš Kristus dal svou smrtí na kříži příklad lidem. Chtěl nám ukázat, že máme zůstat věrní svým slovům, své víře a svému úkolu, i kdyby nás to mělo stát život.¨
Paramhansa Svámí Mahéšvaránanda
Pataňdžaliho Jógasútry.

"Nevíte, že jste Božím chrámem a že ve vás bydlí Boží Duch?
1 Kor 3,16

"Závidíte mi slasti hor
toulky a moji svobodu?
Od slunka do slunka už štvát se nebudu
s klidnou myslí žádnou práci nehledám.
Svitek staré sútry rozvinu
vyšplhám vzhůru ke skalnímu zámku.
Dívám se do propastí hlubokých tisíc sáhů
k řadám oblak oči pozvedám.
Studený měsíc, kvílení mrazivého větru:
je mi jak jeřábu, jenž táhne sám."
Chan-šan
Básně z Ledové hory

"Nechcem byt ničím jiným, než bratrem, který sa modlí."
Páter Pio

"Všechny světské zájmy a přání vás totiž opustí, rozpoznáte-li, že jsou překážkami na vaší cestě. Bůh se stane nejdůležitější součástí vašeho života. Né proto, že se k němu budete modlit a uctívat jej, ale proto že budete toužit s ním splynout v jedno. Sjednocení s nejvyšším Bohem bez podoby (nirguna) je možné uskutečnit pomocí jógy.¨
Paramhansa Svámí Mahéšvaránanda
Pataňdžaliho Jógasútry.

Po pečlivé, několikaleté studii užití psychadelických látek jsem došel k názoru, že jejich škodlivé účinky daleko převyšují jejich možná pozitiva. Ti, kdo nejsou psychicky připraveni, mají po požití drog negativní prožitky, a ti, kdo připraveni jsou, drogy nepotřebují.
Svámí Ráma
Život s himalájskými mistry.

Své poselství vyjadřoval Maháprabhudži často v duchovních písních - bhadžanech. Prostřednictvím bhadžanů, které zpíval krásným a prý daleko se nesoucím se hlasem, vysvětloval satja - sanátána dharmu, to znamená pravý, skutečný vztah mezi Bohem a jeho stvořením, vztah, který je vztahem totožnosti mezi duší vesmírnou a duší jednotlivé bytosti. Tento vztah je základním zákonem vesmíru, neboť celý vesmír má jedinou podstatu, a tou je Bůh. Jediný, věčný a nekonečný. Je cílem všech náboženství. Různá náboženství jsou pouze různé cesty, které vedou k tomuto cíli. Proto má být každé náboženství respektováno. Teprvé až si lidé uvědomí jednotu v různosti a jeden začne respektovat podobu a cestu toho druhého, bude na světě mír. ¨
Paramhansa Svámí Mahéšvaránanda
Pataňdžaliho Jógasútry.

Morihei prohlašoval, že "aiki je láska" a že je možné čelit agresi s úsměvem. Největší význam pro válečníka je, přimět protivníka, aby svou hněvivou a zastrašující zlobu vyměnil za neškodný úsměv.
John Stevens
Tajemství aikido.

Požehnaný je ten, kdo se denně modlí, medituje a opakuje si mantru. Všechno se v dobré obrátí, usiluje-li člověk o poznání, má-li pevnou víru v Boha a je-li mu dopřána gurudévova milost (guru - krpá). Nechte v sobě stále znít Boží jméno a Bůh se stane stálým průvodcem vašeho života. Kdo v sobě cítí Boha, žije v radosti, necítí se nikdy smutný a opuštěný.
Paramhans svámí Mahéšvaránanda
Skryté síly v člověku

Jaké je to štěstí nemít vůli, neříkat "já" a zapomenout, kdo jsi a jak ti říkají, a svěřit se s důvěrou Božímu vánku.
Nikos Kazantzakis
Chuďásek Boží. Život sv. Františka.

Již jsem dán síle, která vede můj osud
Již po ničem netoužím, a tak nemám co bránit
Nemám myšlenky, a tak mohu zřít
Již ničeho se neobávám, proto se rozvzpomenu na své já
Klidného a odpoutaného mě Orel nechá proklouznout ke svobodě

Don Juan Matus

Existují pro mě pouze cesty po stezkách srdce.
Jen po takových cestuji
a projít je v celé délce je jedinou hodnotnou zkouškou, kterou znám.
A tak po nich cestuji a bez dechu se dívám a dívám.

Don Juan Matus

Vyváženou a zdravou stravou je obilí, zelenina, luštěniny, ovoce, ořechy, mléko a mléčné výrobky, med, klíčky, salát, semena, bylinky a koření - ať už jako syrový pokrm nebo čerstvě tepelně zpracované. Je nutné se vyhýbat starým, ohřívaným a denaturovaným potravinám, masu (také všem masitým výrobkům a rybám), vajíčkům, alkoholu, nikotinu a drogám, protože to vše má negativní dopad na naše zdraví.
Paramhans svámí Mahéšvaránanda
Systém Jóga v denním životě.

A to víš, zbožnost chce nečinnost, chce čas a neposlouchat co říkají druzí.
Nikos Kazantzakis
Chuďásek Boží. Život sv. Františka.

Sedíte-li u řeky, jezera nebo pramene, v templu nebo na vrcholku hory, v krásné zahradě nebo v odlehlé místnosti, soustředíte se snadno, bez velkého úsilí.
Šrí svámí Šivánada
Mantra jóga

Milosrdný Šiva nikdy neoslyší nesobecké modlitby a plní bhaktům jejich čistá přání.
Paramhans svámí Mádhavánanda
Lila Amrit
Život božského Mistra šrí Maháprabhudžího

Boží milost a boží prozřetelnost je nezměrná a nevyčerpatelná. Kdo se ji bezvýhradně oddá, nemusí si dělat starosti o své bytí. Nemusí žít v obavách z nepředvídatelné budoucnosti. Nemusí se pachtit po hmotných hodnotách a světském postavení, které by mu zajistily existenci.
Paramhans svámí Mádhavánanda
Lila Amrit
Život božského Mistra šrí Maháprabhudžího

Kdo zůstává (beze změny) sám sebou před nepřítelem i přítelem, při poctách i opovržení, v zimě nebo horku, ve štěstí i v neštěstí, prostý všeho ulpívání, kdo zůstává vyrovnaný při pomluvách i při velebení, je mlčenlivý a hledá si najít spokojenost, ať ho potká cokoliv, kdo si nepřeje se vyznačovat žádným zvláštním znakem, je pevné mysli a oddaný - takový člověk je Mně milý.
Bhagavadgíta 12, 18-19.

Soustřeď se na svou povinnost a nepřemýšlej o výsledcích. Konej vše ve jménu Boha a nech, ať se On postará o plody tvých činů.
Paramhansa svámí Mahéšvaránanda
Systém Jóga v denním životě.

V mále je skryta veliká síla. Vezmeme-li jí do ruky, můžeme tuto energii přímo cítit. Je to síla našeho vlastního rozvoje, síla koncentrace, síla guruova požehnání. Potřebujeme-li se rozhodnout o něčem důležitém a nevíme si rady, zkusme vzít málu do ruky, posadit se do meditační pozice a opakovat mantru.
Paramhansa svámí Mahéšvaránanda
Moje poselství. Jóga v denním životě.

Mantra Dhyana Mulam

Dhyana mulam Gurur murtim
Puja mulam, Gurur padam
Mantra mulam, Gurur vakyam
Moksha mulam, Gurur kripa


Základem meditace je podoba gurua
Základem uctívání jsou lotosové nohy gurua
Základem mantry jsou slova gurua
Základem osvobození je guruova milost
Oni se totiž děsí půstu, bdění, modliteb asketů, mírnosti, tichosti, štědrosti, pohrdání slávou, pokory, lásky k chudobě, dobročinnosti, bezhněví a především oddaností ke Kristu.
Sv. Atanáš
Život sv. Antonína Poustevníka

V Indii vědí všichni lidé, že sádhuové, svámiové a světci přísně dodržují zásadu ahimsy - nezabíjejí živé tvory a neubližují jim. Živí se vegetářsky. Zásadu neubližování neúnavně vysvětlují všem, kdo ještě nepochopili, že příkaz "nezabiješ" se nevztahuje pouze na vraždu člověka. Nezabiješ znamená, že nebudeš působit utrpení žádné živé bytosti. Ahimsa je nejsvětější princip v životě, a kdo jej porušuje, je hoden hamby.
Paramhans svámí Mádhavánanda
Lila Amrit
Život božského Mistra šrí Maháprabhudžího

Na celé zemi se po všechny časy vtělovaly svaté duše do lidské podoby, aby pozdvihly svět sklouzávající znovu a znovu do tmy nevědomosti: Ježíš, Konfucius, Buddha, Mohamed a další a další, kteří zůstali známí jen úzkému okruhu svých žáků. Indie byla požehnána množstvím avatárů. Sestoupili zde na zem Ráma, Krišna, Buddha, šrí Dévpurídží, Bhagván šri Díp Narájan Maháprabhudži, Rámana Maháriši, Sant Tukárám, Sant Gjánešvar, svámí Samartha Rám Dás, Kabírdás, Súrdás a mnoho jiných. O všech těchto světcích je známo, že měli v moci živly, a proto jim nemohla uškodit žádná zlá síla, ani jim, ani těm, kdo se uchýlili pod jejich ochranu.
Paramhans svámí Mádhavánanda
Lila Amrit
Život božského Mistra šrí Maháprabhudžího

Máte-li v sobě život, jsou vám přístupné věčné pravdy a tajemství, protože pravda vesmíru je obsažena v každém jedinci.
Morihei Ueshiba

Probuď se bratře, tvůj čas již brzy vyprší!
Spíš spánkem nevědomosti
a ten ti přináší jen velké utrpení.
Neustále budeš upadat do koloběhu zrození,
z něhož tě jen Guru může vysvobodit.
Proč umíráš lapený v síti móhy a máji
jako pavouk zapletený do vlastní pavučiny?
Bratře, tvůj život je jako cenný drahokam,
který jen zřídka získáš.
Smyslem lidského života je
poznat átmá.
Pak ve svém srdci poznáš Boha.
Maháprabhudži, můj božský Mistr ve mně probudil
onu spící labuť,
moji duši.
Paramhans Svámí Madhávananda říká:
Všichni slyšte! Nepromarněte tento drahocený
lidský život.

Někteří jógini se stahují ze společnosti do samoty a žijí jako poustevníci daleko od civilizace. Ale i ti meditují pro dobro světa. Pouhá jejich existence je pro svět požehnáním. Říká se, že vítr, který se dotkne džívanmukty, roznáší mír, harmonii a štěstí všude, kam zaletí.
Paramhans svámí Mahéšvaránanda

Já půjdu před tebou (Iz.45,2), praví Pán, a ponížím slavné této země.
Otevřu brány milostí a zjevím ti skrytá tajemství.
Tomáš Kempenský
Čtyři knihy o následování Krista, XXIII,6

Buďte opatrní ve výběru svých společníků. Straňte se mluvků. Mluvte málo. Držte denně dvě hodiny maunu. Nestýkejte se s nevhodnými lidmi. Čtěte dobré, inspirující knihy. Mějte satsang. To vše jsou pomocníci v meditaci.
Šrí svámí Šivánada
Mantra jóga

Pravé vědomí nikdy neubližuje druhým...
Chan-šan
Básně z Ledové hory.

Svatá mantra čili jméno boží
je živoucí symbol nejvyššího božství...
Šrí svámí Šivánada
Mantra jóga

Obdržet guru mantru od skutečného světce a sad gurua
je nejvzácnější ze šťastných náhod a nejdražší z božích požehnání...
Šrí svámí Šivánada
Mantra jóga

„ ‚Asi před 12 lety jsem objevil něco, co od základů změnilo můj život.‘ Potkal tehdy v Kalkatě řidiče rikši jménem Rinzai, který, ačkoli prožíval bolesti smrtelné choroby a byl tak chudý, že musel ještě před smrtí prodat svou kostru, přesto byl plný víry a radosti. ‚Najednou jsem si uvědomil, že jsem potkal mystika, který znovu objevil život. On žil, já jsem byl mrtvý. Potkal jsem člověka, který se během svého života na této zemi převtělil."
Anthony de Mello

Spoléhej na Boha a přijmi svůj osud, ať je jakýkoliv.
Bůh je v tobě, je s tebou. Nejlépe ví, co ti dát a kdy.
Sái Bába

Slova šrí Dévpurídžího nikdo nezapisoval. Zachovalo se jen několik zaznamenaných výroků:

Bůh sám bere do rukou osud svých bhaktů.
Každá myšlenka, každé slovo a každý čin započaté ve jménu gurudévy přinesou úspěch.
Není ve vesmíru síly, která by vám mohla zabránit v duchovní cestě. Pokud si ponesete v srdci gurudévu, máte úspěch zajištěný.

Člověk obdařený Duchem je schopen posoudit všecko, ale sám nemůže být nikým správně posouzen.
1 Korintským 2,15

Bůh Šiva: jednou se toulá se smečkou zlých duchů a démonů po strašných a nedobrých místech, po bojištích a křižovatkách, je smrtí a časem, který vše ničí, jindy je velkým asketou, který hlubokou meditací udržuje svět v chodu, a jindy opět jako král tance svět spaluje a znovu jej tvoří. A zase zcela jinak se nám jeví v další podobě, kdy představuje šťastného otce rodiny s milovanou ženou Párvatí a syny Ganéšou a Skandou.
Moudrost a umění starých Indů.

Jen mystikové dokážou odhalit
tajemství podivuhodných hor
(Himalaya).
Svámí Ráma
Život s himalájskými mistry

Ano, má podivuhodná zkušenost je podkladem mé neotřesitelné víry
v mého Mistra a v mou cestu.

Paramhans svámí Mádhavánanda
Lila Amrit. Život Božského Mistra šrí Maháprabhudžiho

Buď věrný až do smrti
a dám ti korunu života.
Zjevení 2,10

Nejdůležitější zásada, které bychom se měli v životě držet zní:
Nikomu neubližuj myšlenkou, slovem ani skutkem.
Podle zákona karmy se k nám vrací vše, co jsme učinili.
Za nezištné a dobré činy sklidíme dobro,
způsobíme-li však někomu bolest či újmu,
čeká nás utrpení a problémy.

Paramhans svámí Mahéšvaránanda,
Systém Jóga v denním životě

Konej vše ve jménu Boha a nech, ať se On postará o plody tvých činů.
Paramhans svámí Mahéšvaránanda,
Systém Jóga v denním životě

Hlavní zásada duchovního života a současně nejvyšší příkaz lidství zní:

Ahimsá paramó dharma

Neubližování je nejvyšší zákon.
Paramhans svámí Mahéšvaránanda,
Systém Jóga v denním životě

Vítr vane, kam chce, a slyšíš jeho hlas,
ale nevíš odkud přichází a kam jde.
Tak je to s každým, kdo se narodil z Ducha.

Jan 3,8

A to světlo svítí ve tmě
a tma je nepohltila.

Jan 1,5

Jsem bez vlastností, neproměnlivý, věčný
bez přání a bez úhony, neměnný
bez tvaru, navěky svobodný a čistý.

Systém Jóga v denním životě

...kdo přebývá raději v ústraní, jí jen málo, ovládá svou řeč, tělo i mysl a po té co mu zlhostejněl svět smyslových prožitků, setrvává neustále v meditaci... - takový člověk se ztotožňuje s podstatou Brahma.
Bhagavadgíta 8.52-53

Pravý yogín ať žije ve skrytosti, vnitřně spojený s věčnějsoucím duchem, ať pěstuje samotu, ovládá svou mysl a nestará se o světské bohatství a jeho shon.
Bhagavadgíta 6.10

V čisté krajině, ať si zbuduje své pevné místo k sezení, ani příliš vysoké, ani příliš nízké, rozprostře na něm trávu kuša, kterou pokryje měkkým plátnem či jelení kůží.
A zde - poté, co usedne zcela ovládaje mysl a své smysly - ať se koncentruje na To Jedno nejvyšší, a tak ať navozuje vnitřní spojení za účelem úplné očisty svého Ducha.
Hlavu, tělo a krk ať udržuje vzpřímeně, neochvějně pevný upíraje svůj pohled ke špičce svého nosu a nerozhlížeje se na všechny strany kolem.
Vnitřně zklidněn a beze strachu, setrvávaje ve své zaslíbenosti Čistotě, ať (takový yogín) s ovládnutou myslí upřenou na Mne ukázněně usedne, Mnou zcela prostoupen.
Bhagavadgíta 6. 11-14

Kdo zůstává (beze změny) sám sebou před nepřítelem i přítelem, při poctách i opovržení, v zimě nebo horku, ve štěstí i v neštěstí, prostý všeho ulpívání.
Kdo zůstává vyrovnaný při pomluvách i při velebení, je mlčenlivý a hledá si najít spokojenost, ať ho potká cokoliv...
Bhagavadgíta.12.18-19

Snažte se být bdělí a nechte věci jít svou přirozenou cestou. Pak se vaše mysl ztiší v každém prostředí jako čisté lesní jezírko. Nejrůznější druhy podivuhodných a vzácných živočichů budou přicházet k jezeru se napít a vy jasně uvidíte přirozenost všech věcí. Uvidíte přicházet a odcházet mnohé podivné a podivuhodné věci, ale zůstanete v tichosti. To je štěstí Buddhy.
Adžan Ča
Tiché lesní jezírko

Poustevny v horách byly jako stánek plný božských tváří, pěvců žalmů, milovníků nauky, asketů, kteří se postili, modlících se lidí, které těšila naděje na budoucí rozkoše a kteří se zabývali ručními pracemi, aby dali almužnu. Měli se navzájem rádi a byli svorní. A bylo to opravdu napohled jakési zvláštní území zbožnosti a spravedlnosti. Nebylo tam nikoho, kdo by utiskoval, ani toho, kdo by utlačoval, neexistovaly tam výčitky poháněče. Zato asketů bylo mnoho, avšak všichni měli tutéž jedinou myšlenku: pracovat, aby dosáhli ctnosti. A proto ten, kdo by viděl tyto poustevny a takový řád mnichů, byl by nucen zvolat:
"Jak skvělé jsou tvé stany, Jákobe,
tvé příbytky Izraeli!
Rozprostírají se jako úvaly,
jako zahrady nad řekou,
jako vonné stromoví
vysázené Hospodinem,
jako cedry při vodách.

Sv. Atanáš
Život sv. Antonína Poustevníka

Chtěl jsem o sobě mlčet a nic neříci. Jsem však spokojen s tím, co bylo řečeno. Nechci však abyste se domnívali, že si něco vymýšlím, ale naopak uvěřili, že tyto věci vyprávím ze zkušenosti a mluvím čistou pravdu. I kdybych kvůli tomu vypadal "jako blázen", Pán, který tomu naslouchá, zná čistotu mého svědomí a ví, že to nedělám pro sebe, ale pro vaši lásku a váš prospěch.
Sv. Antonín Poustevník
Sv. Atanáš: Život sv. Antonína Poustevníka

Pravdu nenajdete zdaleka tak ve slovech a výkladech, jako skutcích a zkušenosti. Dejme se tedy s důvěrou a vytrvalostí (a budete jich potřebovat pořádnou zásobu!) do díla a brzy zakusíte odpověď na své otázky.
Zakusíte rovněž nechuť odpovídat na dotazy jiných lidí, dokonce i na ty zdánlivě praktické. Všechny tyhle otázky vlastně říkají: "Ukaž mi." A jedinou poctivou odpovědí na ně je: "Otevři oči a viz sám."
Byl bych raději, kdybyste se mnou vystoupili na vrchol hory a zažili východ slunce, než abych se pouštěl do plamenných výkladů o tom, jaké to je, když se z vrcholku hory díváte jak slunce vychází.
"Pojďte a vizte", pravil Ježíš dvěma učedníkům na jejich dotazy. Jak moudré!

Anthony de Mello, SJ
Sádhana

Pokud druzí lidé nechápou vaše chování, co se děje? Jejich požadavek, že musíte dělat jen to, co oni chápou, je pokusem diktovat vám. Je-li to v jejich očích bytí "asociální" a "iracionální", budiž. Většinou se jim však ukáže vaše svoboda a odvaha být sebou samými. Nikomu nejste povinni nějakým vysvětlováním nebo účtováním, pokud jim vaše činy neškodí nebo neporušují jejich právo. Kolik životů bylo zničeno touto potřebou "vysvětlovat", což obyčejně znamená "pochopit", tj. schválit. Ať jsou vaše činy a podle nich i vaše skutečné záměry posouzeny, ale mějte na paměti, že svobodný člověk je povinován vysvětlením jen sám sobě - svému rozumu a svědomí - a ne mnoha těm, kteří snad oprávněný nárok na vysvětlení mají.
Erich Fromm,
Umění být

Vytvořil se názor, že sannyasinové by měli vstupovat do společnosti a zůčastnit se sociální a politické činnosti. To je však vyložený omyl. Sannyasin se nemusi stát presidentem či vůdcem nějakého politického hmutí, on může činit všechno pomocí svých myšlenkových vibrací. Nemusí se projevovat veřejně i když někteří tak činí... ...Ten, kdo rozjímá v himalájské jeskyni a pracuje na sobě, aby sám sebe očistil, očišťuje též i svět a pomáhá světu svými duchovními vibracemi. Nikdo nemůže zabránit tomu, aby jeho čisté myšlenky vycházely do světa a přicházely k těm, kteří je vskutku potřebují.
Šrí Swamí Šivánanda,
Mysl, její tajemství a kontrola

Mistr a žák jsou jako dvě svíčky. Mistrova je zažehnuta a hoří jasným plamenem. žákova svíčka zatím nehoří. Touží-li po poznání musí se k Mistrovi přiblížit a zapálit plamenem jeho svíčky svou.
Paramhans Šrí Svámí Mahéšvaránanda

Probuď se a povstaň! Přisedni k nohám mistra a poznej TO. Mudrci říkají, že tato cesta je jako ostří nože. Úzká je a těžko po ní jít!
Upanišády

Jindy jsem našel jakéhosi světce v jedné jeskyni. Tolik se naplakal, že z toho oslepl. Jeho kůže byla šupinatá špínou a svatostí. Ten mi řekl ta nejpravdivější, ale také ta nejhroznější slova. Když na ně pomyslím, běhá mi ještě teď mráz po zádech.
"Jaká slova?" Chci je slyšet, řekl František a vzal mě za ruku. Celý se třásl.
Vrhl jsem se před tím mužem na zem a zeptal se: "Svatý poustevníku, vydal jsem se na cestu abych našel Boha: ukaž mi cestu!"
"Cesta neexistuje." odpověděl a udeřil holí o zem. "Není žádná cesta!"
"Tak tedy - co je ?", řekl jsem polekaně.
"Existuje propast. Skoč do ní!"
"Propast?! To je ta cesta?, křičel jsem.
"Ano. Cesty vedou zemí, jenom skok tě přivede k Bohu. Skoč!"
"Nemohu otče!"
"Tak se ožeň a uklidni se!", řekl a ukázal mi vyhublou kostnatou rukou k východu z jeskyně. Vyhnal mě a ještě dlouho jsem slyšel jeho pláč.

Nikos Kazantzakis
Chuďásek Boží. Život sv. Františka.

Život není soukromou záležitostí.
Příběh a ponaučení z něj jsou užitečné jen tehdy,
když se o ně podělíte s druhým.

Dan Millman
Cesta pokojného bojovníka.

Měj úctu ke všem náboženstvím, ke každému božímu projevu, ke všem svatým místům.
Modli se všude se stejnou uctivostí, ať prodléváš v chrámu, synagoze, kostele či mešitě.
Paramhans svámí Mahéšvaránanda
Systém Jóga v denním životě

Buďte vděční i za utrpení, za porážky a zlých lidí.
Zvládnutí takových překážek je v umění míru neodmyslitelnou součástí tréningu.
Morihei Ueshiba

Tu a tam je nevyhnutelné stáhnout se do hlubokých hor a skrytých údolí,
aby jsme obnovili svoje spojení se zdrojem. Pohodlně se usaďte a nejdřív rozjímejte o projevu říše bytí.
Morihei Ueshiba

Cvičení umění míru vám umožňuje povznést se nad chválu či hanu
a zbavuje vás připoutanosti k různým věcem.
Morihei Ueshiba

Poražte své protivníky tím,že jim umožníte pochopit nesmyslnost a neúčelnost jejich jednání
Morihei Ueshiba

Vždyť není dáno každému, aby se vzdal všeho, zřekl se světa a věnoval se řeholnímu životu.
Tomáš Kempenský
Čtyři knihy o následování Krista

Chceš-li něco s prospěchem vědět a naučit se, hleď být raději neznámý
a považován za nic.
Tomáš Kempenský
Čtyři knihy o následování Krista

Bůh vyslyší modlitby svých oddaných, zjevuje se a pomáhá potírat zlo.
Paramhans svámí Mahéšvaránanda
Mé poselství, Jóga v denním životě

Mezi vaší duší a Bohem, nejvyšším Já, je stálé spojení.
Mantra nám pomáhá toto spojení realizovat.
Paramhans svámí Mahéšvaránanda
Mé poselství, Jóga v denním životě

Velcí lidé málo jedí, málo spí a hodně odpouštějí.
Bhagván šrí Díp Narajan Maháprabhudži

Kdykoli tě někdo požádá o pomoc poskytni ji s milujícím srdcem.
Pomáháš tím i sám sobě.
Paramhans svámí Madhávananda
Lila Amrit. Život Božského Mistra šrí Maháprabhudžiho

Opakuj neustále svou mantru (Boží Jméno), je to tvůj nejvzácnější poklad.
Paramhans Svámí Mahéšvaránanda
Pataňdžalího Jógasútry

Myslete neustále na Boha. Ve všem spatřujte Boží vůli, v dobrém i ve špatném,
v radostném i bolestném. Pevně věřte, že vše co se stane, je pro vás vždy požehnáním.
Paramhans Svámí Mahéšvaránanda
Pataňdžalího Jógasútry

Minimální doba po kterou byste měli setrvat v sedu bez pohnutí je hodina a půl.
Ani po této době byste se neměli cítit ztuhlí a rozlámaní. Měli byste zůstat stále uvolnění.
Paramhans Svámí Mahéšvaránanda
Pataňdžalího Jógasútry

Měli byste zůstat věrní cestě a Mistrovi pro nějž jste se jednou rozhodli.
Paramhans Svámí Mahéšvaránanda
Pataňdžalího Jógasútry

Opravdově hledající praktikuje jógu s pevným odhodláním dosáhnout seberealizace dříve,
než jej zastihne smrt, tedy ještě v tomto životě.
Paramhans Svámí Mahéšvaránanda
Pataňdžalího Jógasútry

Jóga vyžaduje celoživotní kázeň a cvičení
Paramhans Svámí Mahéšvaránanda
Pataňdžalího Jógasútry

Ani ty největší těžkosti nezvyklají jeho rozhodnutí.
Paramhans Svámí Mahéšvaránanda
Pataňdžalího Jógasútry

Nejvyšší vědění je poznání sebe sama,
to znamená uskutečnění Božské podstaty v sobě samém.
Paramhans Svámí Mahéšvaránanda
Pataňdžalího Jógasútry

Nejlepší způsob jak zbavit mysl všech chmůr, nečistot a rušivých vlivů,
je opakování matry.
Paramhans Svámí Mahéšvaránanda
Pataňdžalího Jógasútry

Proto stále opakujte svoji mantru a vnímejte její úplný význam.
Paramhans Svámí Mahéšvaránanda
Pataňdžalího Jógasútry

Musíte mít velikou víru ve svoji gurumantru, tj. mantru obdrženou od Učitele.
Šrí svámí Šivánada
Mantra jóga

Opakuje-li někdo mantru šest hodin denně, jeho srdce se rychle očistí.
Šrí svámí Šivánada
Mantra jóga

Milujte samotu a ticho. Mějte vnitřní život. Všechny strasti pominou.
Budete zakoušet nejvyšší štěstí.
Šrí svámí Šivánada
Mantra jóga

Žádný člověk nedosáhne osvobození bez jména Pána.
Vaší nejvyšší povinností je opakovat stále jeho Jméno. Jméno je poklad všech pokladů.

Šrí svámí Šivánada
Mantra jóga

Kdo cvičí jógu získá sílu, odvahu i radost ze života.
Asany a pranajáma jsou dva z nejdůležitějších pilířů zdraví a dlouhého života.
Samotná tělesná cvičení mají velký význam, ještě důležitější a účinnější jsou však dechová cvičení.
Paramhans svámí Mahéšvaránanda
Systém Jóga v denním životě

Cvičení s málou osvobozuje od karem. Kdo cvičí s malou může očekávat brzské osvícení.
Není-li mu osvobození souzeno v tomto životě, narodí se znovu ve šťastné duchovní rodině
aby mohl rychle pokračovat na duchovní cestě. Bude žít v dostatku a úctě a to jsou plody mály,
proto neustále cvič s málou.
šrí Maháprabhudži
Paramhans svámí Madhávananda
Lila Amrit. Život božského Mistra šrí Maháprabhudžiho

Džapa je opakování posvátné mantry neboli Jména Páně s citem a správným myšlením.
Džapa odstraňuje nečistoty mysli, ničí hříchy a přivádí uctívatele tváří v tvář Bohu. ¨
Každé jméno Boží je naplněno nesčetnými silami.
Šrí svámí Šivánada
Mantra jóga

Kéž jsou z vás všech mantra jogíni a mantra siddhi.
Kéž se stanete všichni dobrodinci světa jako Božští uzdravovatelé s pomocí manter.
Šrí svámí Šivánada
Mantra jóga

Chronické choroby můžete léčit mantrami
- zpívání manter tvoří mocné duchovní vlny čili Božské vibrace,
mantry pronikají fyzická a asrální těla pacientů a odstraňují původní příčiny utrpení.
Šrí svámí Šivánada
Mantra jóga

Kdo touží po slastech života ve skrytosti, jednou provždy ať opustí svět zdánlivosti.
Chan - Šan
Básně z Ledové hory

Sedím sám v noci na skalní plošině a úplněk si nad Chan - Šanem pluje.
Chan - Šan
Básně z Ledové hory

Kdo z vás se osvobodí od zmatků světa, bude tu se mnou sedět v bílých oblacích.
Chan - Šan
Básně z Ledové hory

Klidně se snažte měnit svět, já sedím v tichém usebrání na útesu.
Chan - Šan
Básně z Ledové hory

O kolik lepší by bylo nic nevykládat jen tiše sedět, překonávat úzkost a zlobu.
Chan - Šan
Básně z Ledové hory

Pomocí samotné džapy může člověk uskutečnit Boha v tomto životě
Šrí svámí Šivánada
Mantra jóga

Požehnáni, kdo opakují Jméno Boží, protože budou osvobozeni z koloběhu zrození a smrti
a dosáhnou nesmrtelnosti.
Šrí svámí Šivánada
Mantra jóga

Aby byl člověk s Bohem, musí se prostě stáhnout z vnějšího světa
a udržovat kontakt pouze s Bohem. Je to prosté. nabídni svou duši Pánu. Pak již není zapotřebí ničeho
Svámí Ráma
Život s himalájskými Mistry

Žijte o samotě alespoň několik hodin denně.
Seďte o samotě. Nesměšujte se. Jděte na osamělé místo. Zavřete oči.
Opakujte tiše jméno Pána a též myšlenkově s intenzivní oddaností. Pokračujte v tom
Naučte se žít v Bohu. Budete mít jeho daršan.
Šrí svámí Šivánada
Mantra jóga

Takový den v němž jste neprováděli džapu, je prostě promrhán.
Šrí svámí Šivánada
Mantra jóga

Bůh je lékařem na všechny nemoci. Spoléhej se pouze na Něj samotného.
Šrí svámí Šivánada
Mantra jóga

Zřekněte se všeho. žijte z almužen. Žijte odloučeně.
Šrí svámí Šivánada
Mantra jóga

Každá, i ta sebemenší snaha na cestě jógy nám přináší prospěch v mnoha směrech.
Kdo se nevzdá, cvičí pravidelně a s plnou důvěrou, ten dosáhne svého cíle.
Paramhans svámí Mahéšvaránanda
Systém Jóga v denním životě

Vzíváš-li Boha dnem i nocí z hloubky duše, bezpochyby k tobě přijde
a vezme tvůj život do svých milujících rukou.
Paramhans svámí Mahéšvaránanda
Systém Jóga v denním životě

Vstávej před východem slunce a vykonej svou duchovní sádhanu.
Blahodárný účinek tě bude provázet po celý den.
Maháprabhudžiho zlaté učení
Paramhans svámi Madhavananda
Lila Amrit. Život Božského Mistra šrí Maháprabhudžiho

Ti, kterým uděůím z Božského příkazu titul svamiho, jej nikdy neodmítají.
Paramhansa Jógananda
Životopis jogína

Nemáme si nechávat pro sebe myšlenky o Bohu či vnitřní modlitbě,
tedy to co jsme se naučili kontemplací a prostředky pro povznesení duše,
ale máme si vše znamenat a sepisovat pro prospěch všech, a to z lásky pro ně...
Poutník vypráví o své cestě k Bohu

Nejlepší a nejúčinnější technika k dosažení mókši je opakování mantry.
Paramhans Svámí Mahéšvaránanda

Je dobré čekat v mlčení na Boží pomoc.
Ten, kdo sedí sám a mlčí bude povznesen sám nad sebe.

Prorok Jeremiáš