¨
Hradisko u Bosonoh

ŠENKYŘÍK, M.P.2005: K původu jména jeskyně Malý lesík u Březiny (Moravský kras - jih). Speleo č. 42/2005, s. 28-29, Brno.

Dne 1. června 1949 objevil březinský občan Alois Ševčík (1916 - 1981) ve skalní partii Malý lesík u Březiny neznámou jeskyni (VÝBOR SK 1950). Pro místní občanstvo to byla velká událost, když zjistili, že i v blízkosti jejich vesnice, je tak jako u jiných krasových obcí, tajemný otvor do podzemí.
V roce 2005 jsem se seznámil s členy rodiny Ševčíků, kteří dosud žijí v Březině. K dědově jeskyni mají stále citový vztah, a jsou na objev svého předka patřičně hrdi. Z pozůstalosti po Al. Ševčíkovi mi zapůjčili k oscanování několik historicky cenných fotografií na nichž vyniká původní vzhled jeskyně Malý lesík (přeposlány do archivu ZO 6-12), a současně se mi svěřili, že nově objevená jeskyně se měla původně jmenovat po objeviteli: ŠEVČÍKOVA JESKYNĚ. Alois Ševčík však toto pojmenování ze skromnosti odmítnul. Ve Výročních zprávách Speleoklubu za roky 1950 a 1951, se proto nově objevená jeskyně rozpačitě nazývá BŘEZINSKÁ JESKYNĚ, nalézající se v trati Malý lesík (VÝBOR SK 1951, VÝBOR SK 1952). V následující Výroční zprávě za rok 1952 však již není jméno nové jeskyně u Březiny přímo vysloveno (VÝBOR SK 1953) a v dalších Výročních zprávách již zmínky o březinské jeskyni zcela mizí. V polovině 50. let totiž došlo k odejmutí časopisu Československý kras amatérským jeskyňářům, a proto se o Ševčíkově jeskyni u Březiny znovu v literatuře dozvídáme až na poč. 60. let po vzniku opozičního Krasu v Československu. A tou dobou je již - tehdy ani né 100 m dlouhá jeskyně - hrdě nazývána: jeskynním systémem MALÝ LESÍK (BURKHARDT - HOMOLA - ŠEVČÍK 1960, VÝBOR SK 1963, ŠTELCL 1964, HAVEL - VALÍČEK 1973 aj).

Závěr:
Původním jménem jeskyně č. 1405 je tedy Březinská jeskyně. Tento název se však neujal, a proto se pro pojmenování jeskyně časem vžilo jméno okolní lesní trati Malý lesík. Názor některých starých funkcionářů Březinské skupiny, že jeskyně byla pojmenována po krápníčkovém zákoutí nalézajícím se v Horním patře nad Lisovnou (objev teprve z r. 1983) je tedy mylný, stejně tak jako byla mylná v 80. letech i jejich přestavba domu v Březině na rekreační objekt speleologické skupiny. Doufám, že nejasnosti ohledně jména jeskyně Malý lesík tímto příspěvkem mizí. V roce 2005 jsem na důstojnou památku skromného zakladatele Březinské skupiny p. Aloise Ševčíka, uvedl do literatury u jím objevené jeskyně č. 1405 slovní spojení: ŠEVČÍKŮV MALÝ LESÍK (ŠENKYŘÍK 2005, s.14). Alois Ševčík z Březiny je dnes né zcela doceněný, významný průkopník březinské speleologie, který byl v letech 1949 -1981 vůdčí osobností speleologického průzkumu jeskyně Malý lesík. Jako neobyčejně řemeslně zdatný zámečník byl autor konstrukčně geniální těžební lanovky, jíž byl Malý lesík proslulý, a to i za geologickou hranicí Moravského krasu.

Literatura:
BURKHARDT, R. - HOMOLA, V. - ŠEVČÍK, A., 1960: Příspěvek k poznání krasových jevů Babické plošiny a údolí Březinského potoka v Moravském krasu. Kras v Československu, r. 1, Brno, s. 1-13.
HAVEL, H. - VALÍČEK, Z. 1973: Výroční zpráva Speleologického klubu za rok 1972. Československý kras, r. 25, s. 127-129.
ŠENKYŘÍK, M.P. 2005: Plošina Skalka - základní studie o neznámém speleologickém problému jižní části Moravského krasu. Acta Speleohistorica 4/2005, s. 1-70.
ŠTELCL, O. 1964: Zpráva o činnosti Krasové komise při Geografickém ústavu ČSAV v Brně za rok 1963. Československý kras, r. 16, s. 135-138.
VÝBOR SK 1950: Výroční zpráva Speleologického klubu za rok 1949. Československý kras r. 3, s.. 69-93.
VÝBOR SK, 1951: Výroční zpráva Speleologického klubu Brno za rok 1950. Československý kras, roč. IV., č. 3-4, s. 83-95. Brno.
VÝBOR SK, 1952: Výroční zpráva Speleologického klubu Brno za rok 1951. Československý kras, roč. V, 1952, č. 1-2
VÝBOR SK, 1963: Zpráva o výzkumné činnosti Speleologického klubu za rok 1962. Kras v Československu 1-2 /1963, s. 35-36.ZPĚT