¨
Hradisko u Bosonoh
Maháprabhudži

Duchovní cesta pokojného bojovníka Světla.

V indickém státě Rádžasthán se roku 1828 narodil Bhagván šrí Díp Nárájan Maháprabhudží jako Božský Avatár. Jeho příchod nesl podobné znamky jako příchod Ježíše Krista. Během svého života došlo v jeho přítomnosti mnoho bytostí klidu a míru. Tento Božský Mistr, který byl vševědoucí, všudypřítomný a všemohoucí, je tu stále s námi, ipřestože vědomě opustil své tělo 5.12.1963. V jeho přítomnosti se odehrávaly všechny druhy zázraků včetně navracení života. Jeho Mistrem byl Jógírádž Bhagván šrí Dévpurídží Avadhút, též Avatár, který vědomě opustil své tělo v roce 1947. Objevoval se cca 125 let, nikdo nevěděl odkud přišel, nikdo neznal jeho rodinu. Po celou dobu působení nestárnul - vypadal na 35 let. Šrí Maháprabhudží netoužil po žádné reklamě, žil skromným životem a přesto ke světlu, které vyzařoval byly přitahovány tisíce bytostí. Je možné si přečíst jeho životopis, který vyšel v češtině.

Zde je jeho **Zlaté učení k pozvednutí lidstva**:
1. Miluj Boha z čistého srdce.
2. Nejlépe plníš dharmu (způsob bytí), řídíš-li se v životě etickými zásadami. Neslevuj z nich po celý svůj život.
3. Chceš-li cokoliv vykonat, pusť se do díla s pevným odhodláním, a uspěješ.
4. Konej dobro. Nečistými činy se neobírej ani v myšlenkách a nedopouštěj se jich.
5. Vydal-li ses na cestu, nedej se odradit překážkami. Překážky jsou jako trny na růži. Není růže bez trní a není cesty bez překážek. Překonávej je a pokračuj k cíli.
6. Spoléhej na vlastní síly a nebuď závislý na jiných. Věř svým schopnostem, a Bůh ti pomůže.
7. Úspěch tvého jednání záleží na síle tvého vnitřního přesvědčení a na sebekázni. Neztrácej odhodlání a nikdy se nevzdávej.
8. Nestačí udržovat vnější čistotu. Pravidelná vnitřní očista je stejně důležitá.
9. Nebuď pokrytecký, nelži. Pravda vítězí.
10. Prokazuj dobro všem živým tvorům, pomáhej, kde můžeš. Tím, že pomáháš druhým, pomáháš i sobě.
11. Vystříhej se zpupnosti a povýšenosti. Považuj všechny lidi za sobě rovné.
12. Cokoli, o čem si myslíš, že je tvé, ti patří jen dočasně. Proto se oprosti od pýchy nad tím, že něco máš.
13. Nezakládej si na svém majetku, postavení nebo vědění. Vždy se najde někdo, kdo je víc než ty.
14. Buď poctivý, a o nic nepřijdeš. Každá nepoctivost vede ke špatnému konci.
15. Nechval se, chválit tě mají jiní. Velikost nespočívá ve velikášství, ale ve skromnosti.
16. Nedej se odradit problémy. Řeka pozemského života protéká mezi břehy radosti a žalu. Kdo v neštěstí ztrácí odvahu, nedosáhne nikdy cíle. Neztrácej důvěru a plň dál své povinnosti.
17. Co můžeš vykonat dnes, neodkládej na zítra. Uskutečňuj správná předsevzetí okamžitě, protože nevíš, co se může stát v následující chvíli.
18. Buď si neustále vědom, že všichni jsou si rovni, a jednej se všemi se stejnou úctou. Buď lidem prospěšný. Není-li člověk prospěšný druhým, nemá jeho život smysl.
19. Všechny požitky jsou pomíjivé. Nenech se zlákat jejich klamným zdáním. Opravdová radost spočívá v radosti, kterou působíš jiným. Smysl života je sloužit životu.
20. Neplýtvej časem. Každá vteřina je vzácná a nenahraditelná. Čas na nikoho nečeká a minulost se nevrací. Meškáš-li, zmeškáš. Využívej času smysluplně.
21. Každý má své přednosti a své chyby. Chyb si nevšímej a ber si příklad z předností. Od každého se můžeš naučit něčemu užitečnému. Dopustíš-li, aby se v tobě uhnízdily špatné návyky, těžko se jich zbavíš. Zlozvyk je schopen zničit člověku život. Nechceš-li přijít o zdraví, o rodinu a o přátele, vyhýbej se toxikománii-tabáku, alkoholu a drogám. Pěstuj si zvyky, které ti usnadní smysluplný život.
22. Vstávej před východem slunce a vykonej svá duchovní cvičení. Jejich blahodárný účinek tě bude provázet po celý den.
23. Buď střídmý v jídle. Přejídání a požitkářství vede k lenosti a k nemocem.
24. Prokazuj úctu rodičům, učitelům a Mistrovi. Žij v lásce a harmonii s bratry, sestrami a se všemi příbuznými. Dodržuj slovo, i kdyby tě to mělo stát život.
25. Ať tvé skutky odpovídají tvým slovům. Nemarni čas jalovým tlacháním. Říkej věci, které mají význam.
26. Buď věrný svému životnímu partnerovi. Vyhýbej se situacím, které by tě mohly svést k nevěře.
27. Nesuď, nerozhoduj a nejednej na základě prvního dojmu. Počkej, až o věcech získáš hlubší znalosti. Ušetříš si tím řadu nepříjemností.
28. Nesplacené dluhy rozvracejí i pevná přátelství. Lépe je dát než půjčit a pak být zatrpklý vůči dlužníkovi, který nesplatil dluh. Dávej z čistého srdce, ale dobře si rozvaž, komu co dáváš.
29. Zbytečné hromadění světských statků se stává břemenem. Majetek je pomíjivý, protože Lakšmí, bohyně bohatství, je vrtkavá. Nejužitečnější je to jmění, které rozdáš potřebným a na duchovní účely.
30. Nevypouštěj z úst slova, kterých bys později litoval. Nedopouštěj se činů, které mají za následek ztrátu cti anebo zasévají semena nesvárů.
31. Vyhýbej se zbytečným hádkám a špatné společnosti. Stýkej se s dobrými a moudrými lidmi.
32. Nikdy nemluv špatně o rodičích a o Mistrovi a nedopřávej sluchu těm, kdo o nich špatně mluví.
33. Nevyžívej se v nářcích nad svými potížemi. Nedělej si z lidí nepřátele zbytečnými chybami.
34. Zasazuj se ze všech sil o to, aby se šířily a uskutečňovaly etické ideály. Přispěješ tím k harmonii ve světě.
35. Uč se kontrolovat své choutky, nedopusť, aby se smysly staly tvými poručníky.
36. Pohodlnost patří mezi největší nepřátele člověka. Bez úsilí ničeho nedosáhneš. Odnauč se být líný.
37. Nenech se vláčet vášněmi. Nebuď jako slon, který se řítí za papírovou atrapou slonice a padne do pasti, nebo jako čmelák, který se zpit vůní lotosu zapomene při západu slunce v jeho uzavírajícím se květu a zhyne, ani jako noční můra, která se bezhlavě vrhá do plamene svíčky a uhoří. Nedopusť, aby tě světské žádostivosti odváděly od touhy po duchovním poznání. Usiluj o rozvoj svého vědomí.
38. Neprotiv se přírodním zákonům a neporušuj přírodní rovnováhu. Kdo jedná proti přírodě, přivolává si na sebe nemilosrdnou odplatu.
39. Nepotápěj se pro perly, když se na moři vzdouvají vlny.
40. Ber si příklad ze světců a významných osobností. Každý je sám strůjcem svého štěstí, jen na tobě záleží, jak naložíš se svým životem.
41. Káže-li někdo o Nejvyšším Poznání, aniž k němu sám došel, žije v nevědomosti. Sebeučenější řeči nejsou moudré, nejsou-li podloženy zkušeností poznání.
42. Nestačí se obléci do mnišského roucha a odejít do ústraní. Utíkat od světa nemá cenu, není-li člověk vnitřně pročištěn a nechová-li se podle etických zásad.
43. Nechoď tam, kde nejsi vítán.
44. Nabývej majetku poctivě, vlastní prací, a užívej ho k obecnému prospěchu. Dávat je radostnější než brát. Neubližuj živým tvorům. Kdo je zdrojem utrpení, bude trpět.
45. Chovej se k ostatním s ohledem, jakého by ses rád dočkal od nich. Všechno, co činíš, se ti vrátí.
46. Miluj každého živého tvora alespoň tak, jak miluješ sám sebe.
47. V každé živé bytosti je boží světlo. Služba živým tvorům je služba Bohu.
48. Všichni živí tvorové dovedou spát, jíst, pít a rozmnožovat se. Rozdíl mezi zvířetem a člověkem spočívá v tom, že člověk je schopen v sobě poznat boží podstatu a uskutečnit ji.
49. Seberealizace se uskutečňuje skrze lásku.
50. Poznání je bez hranic. Je nezměrné jako oceán. Ponoř se do něj! Život je krátký a čas utíká. Než stačíme nabýt zkušenost, je život pryč. Proto neprodlévej v minulosti a budoucnost učiň přítomností. Probuďte se, bratři a sestry, a naplňte svou lidskou dharmu.
(Převzato)
ZPĚT