¨
Hradisko u Bosonoh
9.4.2024
Pár slov o meditační jeskyni Adlerova.
Tuto jeskyni znám již od mládí, tedy od 80. let 20. století, ale nikdy jsem ji ze záhadných důvodů více nenavštěvoval, neboť jsem se zdržoval jako tramp a speleolog ve svahu Hádeckého údolí, tedy Údolí Říčky, v tom masivu v okolí jeskyní Pekárny, Kůlničky, Trampů a Slezákovy díry. Adlerova jeskyně se mi totiž jevila v mém speleologickém mládí jako relativně nezajímavá, neboť je považována - spolu s nedalekou niže ležící Křížovou jeskyní - za ucpaný paleovývěr vod jen z nedalekého Kamenitého žlíbku pod Pekárnou. Ale nyní, v roce 2024, je tomu zcela jinak. Poznal jsem jako mnich a poustevník ve své meditaci, že je to svatá jeskyně, posvěcená pravěkým člověkem v magdaleniénu, který v ní ve velké odloučenosti pobýval v době, kdy hlavní kmen žil v jeskyni Pekárně. Z této naprosté odloučenosti, velmi těžké přístupnosti ve skalách a též z morfologie podzemní prostory usuzuji, že v ní žili svatí mužové, šamani, neboť ti vyhledávají samotu, což je univerzální princip všech duchovních lidí ve Vesmíru. Adlerova jeskyně je tedy velmi pravděpodobně šamanskou jeskyní, či spíše šamanskou jeskyňkou, neboť je zcela nepatrných rozměrů, které jsou dostačující jen pro jednoho či dva nanejvýš tři obyvatele. Nyní se souhlasem Správy CHKO Moravský kras začínám v této posvátné jeskyni předků věnovat své osamělé meditaci, modlitbě, mantra džapě, jakož i ostatní jógové duchovní sádhaně, neboť je zde to co nazývám himalájská samota. Tím symbolicky navazuji na ony svaté muže - šamany, kteří v této jeskyni podle mne pobývali. Snad se mi podaří zde napojit na jejich Vesmírnou duši vtisklou formou aury do tohoto nepřístupného podzemí. Jsem tedy poustevník, jogín a hinduistický mnich u nohou Vesmírného Mistra Višvagurua paramhanse svámího Mahéšvaránandy. Na tomto místě webu gyaneshwarpuri.cz vás budu informovat o svém působení v této svaté jeskyni, i o tom co zde najdu ve své meditaci. Tuto jeskyni speleologové evidují pod číslem Ř-11 nebo též 1425. Jak jsem řekl, není speleologicky zajímavá a v současnosti nikam dál nepokračuje. Proto se o její speleologický průzkum nikdo více nezajímá. Může jít dokonce jen o korozní jeskyni, jakých jsou v Hadeckém údolí desítky. Velmi zajímavá - hlavně pro mne a mou vizi šamanské jeskyně - se jeví být ale archeologicky. Docent Martin Oliva z Ústavu Anthropos Moravského zemského muzea v Brně ve své "Encyklopedii paleolitu a mezolitu českých zemí" v Adlerově jeskyni uvádí nálezy magdaleniénu ve spraši se dvěmi uhlíkatými vrstvičkami, přičemž v nadloží byl holocén. Ze zvířecích kostí značně převládal sob, poté medvěd, liška a zajíc. Jsou uváděny i dva metatarsy mamuta. Osídlení bylo hlavně ve vchodu. Byly nalezeny rydla a čepelky s otupeným bokem, které převládají nad škrabadly, následují vrtáky (celkem 53 formálních nástrojů). Předmagdaleniénské osídlení není doloženo přesvědčivými artefakty ani stratigraficky. Dále nalezena dlátkovitá báze kopí, hladidlo, řezaná lodyha a třísky parohů, terciérní ulita a provrtaný zvířecí zub. To je vše co se podařilo postihnout archeologickým výzkumem, který je zaměřen především materiálním způsobem a nezohledňuje duchovní dimenzi osídlení této pravděpodobné šamanské jeskyně. O jeskyni psali archeologové Klíma v roce 1953 a Valoch v roce 1960. Tuto odlehlou a skrytou jeskyni dnes navštěvují hlavně trampové, tuláci, zálesáci a skauti, kteří zde u ohně (který je ale nyní Správou CHKO Moravský kras zakázaný) nacházejí to, co jinde již jen málokde nalézají, záchvěv věčnosti přírodní mystiky ve smyslu woodcraftu - lesní moudrosti a romantiky. Bohužel zde zanechávají odpadky, které nikdo neuklízel například od piva, plasty ap. Toto všechno jsem ale uklidil přineseným smetáčkem a lopatkou, jíž jsem vyzametal mnohaletou špínu v této jeskyni, čímž se s přibývající čistotou proměňují její duchovní síly a energie. Též jsem zrušil tradiční zálesácké kameny hrazené nepovolené ohniště na deponii před jeskyní, aby mne snad někdo ze Správy CHKO zde nepodezíral, že si dělám oheň během svých meditací, což je zakázané. Já používám k uvaření pokrmu vezdejšího či čaje jen oudoorový vařič tzv. dřívkovač, což je ochránci přírody respektované a tolerované. Žádám vás, kdo čtete tyto řádky, abyste respektovali toto mé ústraní o němž veřejně pojednávám v dobré víře, že to nikdo nezneužije proti mě a nenavštěvovali jste mne z pouhé zvědavosti vidět svatého muže. Ani jeskyně nění více zajímavá, neboť nikam dál do skály nepokračuje. Jsem poustevník a nemám proto zájem o jakoukoli publicitu ze strany vlezlých novinářů či veřejných médií. Jinak bych musel odejít do observace na jiné tajné místo, klidně již mimo Moravský kras. Tak mne v Adlerově jeskyni prosím nikdy nenavštěvujte a nevyhledávejte, neboť nemám nic co bych vám mohl dát a říct. Každý Boha musí hledat sám a nic vám přece nebrání abyste se stali tak jako já taky poustevníky někde v Moravském krasu - ale ne již v Adlerově jeskyni! Pokud chcete pokročit na své duchovní Cestě radím vám abyste se řádně přihlásili do veřejných kurzů společnosti Jóga v denním životě na Bezručové ulici v Brně, tedy pokud jste z Brna jako já, tam se můžeme potkat. Nebo i v jiném městě, neboť Jóga v denním životě má pobočky po celé České republice, Evropě, Americe, Austrálii, samozřejmě Indii, opravdu po celém světě. Pokud se přihlásíte do těchto kurzů jógy, setkáte se po čase na satsangu s mým Mistrem Višvaguruem paramhansem svámím Mahéšvaránandou, což bych vám radil opravdu udělat, neboť Někoho takového v České republice nepotkáte. Je to plně Realizovaný, Osvícený jogín, Mistr, sjednocený s Bohem, Božským Já, které je vševědoucí a všudypřítomné. Ale to jsem již pro vaše vyšší dobro odbočil od tématu, jimž je Adlerova jeskyně. Neskrývám se v ní jak by se někdo domníval, čehož důkazem je, že o všem poskytuji informace a provádím fotodokumentaci na facebooku, na svých webových stránkách a výhledově jistě i ve Sborníku Muzea Blanenska, což je mé vroucí přání ve jménu trpících spoluobčanů i nadále dělat. Já hledám v jeskyni jen klauzuru - tedy samotu pro svou meditaci u nohou Vesmírného Misra a Přítele své duše, klidně i oněch šamanů, kteří žili v tomto posvátném Údolí v pravěku, nejen v paleolitu, ale i neolitu a dalších pravěkých obdobích, jichž bylo opravdu mnoho a nikdo o tom dnes moc neví. Doufám tedy, že mne v jeskyni nebude nikdo vyhledávat. Děkuji velmi.

Adlerova jeskyně -  vstyčení kříže v jógové mediatční jeskyni.

Adlerova jeskyně -  informační cedulka ponechaná v jeskyni.ZPĚT