¨
Hradisko u Bosonoh

Novodvorský ponor - jeskyně Ponorný hrádek.

Plošina Skalka.

Ponorný hrádek je má srdcová jeskyně na plošině Skalce. Jak známo, byl jsem od tama chatařící přesilovkou vyloučen, ačkoli jsem byl nejpracovitější člen skupiny a objevitel jeskyně. Těžiště výzkumu se tedy odehrálo pod mým vedením v letech 1989-1995. Tehdy byly vykopána celá dnes známá jeskyně, dlouhá 35 m, tvořená plazivkou klesající do hloubky asi 18 m, jedna z nejnáročnějších v Moravském krasu. Současní mladí jeskyňáři po příkladu Jana Martinka ale nerespektují mé právo objevitele pojmenovat mnou objevenou jeskyni jak chci a jeskyni trucovitě nazývají Novodvorským ponorem. Jeskyni pod Novodvorským ponorem jsem ale já pokřtil na Ponorný hrádek! To se týká i druhé zdejší jeskyně Soví komín, kterou oni nazývají tvrdošíjně Zub. Ale tak je to zaneseno už v literatuře a to platí. ( Šenkyřík 2004, 2005a, 2005b.) Zřejmě je netíží svědomí vůči otci zakladateli tradice posvátného Ponoru. Kam jdou nevím, ale já tam nepatřím. Výzkum Ponorného hrádku zastavila neprůlezná úžina za Trativodem ozvěny, která od roku 1994 nebyla překonána, přestože ukrývá potenciál asi 2 km dlouhé neznámé plazivkovité jeskyně. Oni u té úžiny snad spí. Už 26 let se v Trativodu ozvěny nic neděje, žádná pracovní akce, prostě nic. Takhle jsem to nechtěl... Je tam poustevníkova klatba a každý kdo se sem naplazil to cítí jako podivné mrazení v zádech. Žádné ukradené objevy zřejmě nebudou. Nemají na to sílu a odhodlanost. Ponor je mé Srdce. Bude je tam strašit a varovat duch neprávem vyhnaného a zrazeného poustevníka, který dnes už jen sedí a usmívá se. Nejen dusivý vzduch se zvýšenou koncentrací CO2, ale i riziko nečekaného zřícení stropu Lisovny, který tvoří zaklíněné skalní bloky a kameny hned ve vchodu do jeskyně. Kdo má tak pevné nervy, aby se pustil do odkrývání tajemství poustevníkovi úžiny? Varuji před tímto úkolem. Ponorný hrádek je nebezpečná jeskyně, která nemá ráda zloděje etických práv prvoobjevitele. Ale je též posvátným podzemním přírodním chrámem pro připravené. Pán Bůh žehnej! Kdo jsi ty? Jsi připraven vstoupit do Poustevníkova Ponoru?! Je to mrazivé místo. Určitě to není místo vhodné pro poněkud slaboduchého negativistického Jana Martinka a jeho případné nochsledy. Ale on to cítí. Bůh J. Martinka chraň aby nelezl do Novodvorského ponoru! Ponor tedy není pro každého... Ponor je má Láska. Svaté místo mého mládí. Speleologický průzkum je zde tedy uzavřen patero zámky a je přírodními faktory značně limitován. Jen stěží se najde obětavý jeskyňář, který by Ponor objevoval s Láskou, tak jako jsem to dělal já sám. Musel by Ponoru objetovat své srdce. Jen stěží se někdo takový ale najde...

Marek Šenkyřík - Gyaneshwarpuri.

8.5.2020.
otec zakladatel ZO 6-26 Speleohistorický klub Brno, objevitel jeskyní Ponorný hrádek a Soví komín.

speleo Óm


Kdekoli by vás nepřijali, výjděte z toho města
a setřeste si prach z nohou na svědectví proti nim.

Lukáš 9,5.

1.7.2020
Z archivu: 15 let od neetického převratu v ZO 6-26 SHKB.
Neúspěšná revoluce v ZO 6-26. Slzy zůstaly. To je sado - maso, viď Petře Červinko. Ta tvá dýka v zádech tam pořad někde je. Uplynulo už tolik let. Tak proč se k tomu vracet? Pro spravedlnost! Svědčí to víc o tobě, než o mě. Čas nezahladil nic. Nyní tam máte novou generaci, která neví o duši Ponoru skoro nic. Pro ně jsem nepřítel, který poškodil Domeček. Ale to je všechno tvoje práce Petře, a Martinkova. Zrada se trestá Petře Červinko, hezky trampsky. Jak jen jste si s Martinkem mohli přivlastnit srub, jeskyně a vůbec všechno, i peníze. Nic vám nehlodá vaše svědomí? Vyrostli jste ve skupině jako kukaččí mládata, byla to má chyba, že jsem vám v dobré víře vše odevzdal. Měl jsem si vás lépe prohlédnout, má chyba... Teď už je to všechno pryč. Ty mlčíš, čekáš snad, že mne umlčíš? Né tak Petře Červinko. Hezky trampsky, mě jsi neumlčel. Je vám na srubu dobře? Nechybí vám tam někdy, alespoň trochu, otec zakladatel, který všechno zasel? Ale já se musím zřejmě smířit s tím, že jste lidé bez svědomí. Když nebudu mluvit já, bude za mne mluvit skála, kameny i jeskyně, které jste si přivlastnili. Ten srub přece patřil všem! Patří mnoha duším, které vy už ani neznáte, které na tomto domečku v lesích zanechali své sny a sílu. Co jsem dělal špatně, řekni Červinko? Jak hluboce nechápete pravou Duši Ponoru... Pořád se ti to bude Petře vracet. Mě, hlas svého srdce, neumlčíš. Považuji za zhola zbytečné se v této věci obracet na Jana Martinka, který toto zlo ve skutečnosti zasel. Stěží by to pochopil. Jeho vědomí to neumožňuje. Je příliš zamotán ve své nenávisti, než aby plně pochopil. Nezvítězil ale nade mnou. On sám padne pod tíhou svých hříchů. Řítí se do bezedné propasti. I on si ještě vzpomene na Marka Poustevníka a na všechno, co mu proved. Tlak karem je neúprosný. Dříve či později na má slova dojde.
Tyto řádky milého čtenáře mohou přivest k podezření jaké zvůli a nenávisti jsem byl vystaven ve své vlastní ZO 6-26 Speleohistorický klub Brno. Všeho však dočasu. Všeho dočasu! Láska vítězí nad vším zlem! To je indické - a tedy i moje - národní heslo. Toto jsem napsal zcela svobodně aby řeč nestála. Neumlčeli jste můj mystický jazyk! A já si na vás stěžuji u Boha. Tedy na nejvyšší úrovni. U koho jiného má člověk zastání, než u Boha. Uvidíme ještě co bude...! Uvidíme co každému z nás přinese čas. Já mám zájem o morální satisfakci. Tak si to přeje Duše "mého" Ponoru. Vítězství nad lží a nenávistí. Mám zájem o odstraění té zlé karmy, která teď bude strašit vás, né mě. Udělali jste něco, co jste neměli udělat. Nechali jste vykrvácet moji lásku. A já se dočkám Pravdy už za živa, né až po smrti. Zneužili jste demokracii ve skupině pro svůj osobní prospěch. Nezapoměňte, skály a jeskyně budou ještě zpívat mé jméno. Přijde den, kdy i odpůrci pokleknou před Bohem, na co ale budou přitom myslet v ZO 6-26? Na to jak se vypořádali s jedním pokorným poustevníkem. A to mě přivedlo až k poznání, že pokora zde není na místě. Oni potřebuji pocítit Dévpuridžiho Božskou sílu. Vynasnažím se jím to zprostředkovat. To je jeden Princip Boha. Platí všude. Nejvíc ale u nás doma v indické vlasti. Nikdy si ve zlém nezačínejte nic s Bohem, ani s těmi, kteří jsou Bohu oddáni. To svatý František v nás ve vší pokoře, špatně chápe. Kdo dělá věci zlé, ten bude touto Silou smeten. Taková je svatá síla sádhaka. Taková je síla modlitby světce. Nic nezastaví jeho všepronikající oheň Lásky. A Dévpuridžiho posvátný hněv. Tomu není schopna čelit žádná zlá síla. A my máme žádat Boha o spravedlnost. Když se zdá, že zlo vítězí, tehdy Bůh přichází, inkarnuje se pro ochranu svých oddaných. Bůh se ničeho nebojí a vítězí. Potkali jste svámího Mahéšvaránandu v jeho Božské podobě? Já jsem jeho pouhý žák. Ale Mistr o mě ví.
Jan Martinek za nic nemůže. Je ovládaný démonem nenávisti. Jeho vědomí nyní úspěšně dosahuje úrovně sexu a rozmnožování se. A to ho zachraňuje před sebou samým. Je to případ pro exorcisty. Bohužel takových lidí je dneska mnoho. Jenom se ptám: jak takovýto lidé mohou vychovávat děti?! Kam to vede? Na děti mají nárok jenom ti, kdo jsou jim schopni zajistit duchovní výchovu. Kam ten svět spěje, když i takový Martinek se rozmnožuje? Ale musíme mu přát vše dobré. Pán Bůh ti žehnej Martinku... Je mi jenom líto těch dětí, které vyrůstají pod takovým vlivy. Ale i to jsou karmy. Nic není náhodné. Jak jen jste mohli Martinkovi tak naletět? Vždyť jeho malé zlé já je do očí bijící. Nepřehlédnutelné. Ale já jsem mu zpočátku taky důvěřoval... Ale jenom asi tři dny. Pak už jsem ho prohlédl. Jak dojemně ho Petr Červinka ochraňuje. Martinek je nyní spokojený: dostal do úzkých poustevníka! Jak dlouho ještě Červinko mu to bude u vás vycházet? Všechny ty lži a pomluvy... tím vším je po celém Moravském krasu proslulý. Jenom vy to jakoby nechápete... A celé to bezpáteřní jednání. To budou karmické kotrmelce. Já se přitom jenom modlím... Hanba Martinkovi! Nic neunikne vševědoucímu oku Boha. Martinku naprav se dokud máš čas! To mu říká On, Vševědoucí. Kdepak ale Jan Martinek! Ten raději upadne a natluče si nos. Tak se nauč Martinku alespoň nějakou modlitbičku.
A co říct závěrem dnešního zápisu? Život v Moravském krasu mne přesvědčil, že zlo vítězí nad Pravdou. Ale já říkám, že jen dočasně. Opak je pravdou. Mí bližní jsou náchylní ke zlému - samozřejmě né všichni. Bohu díky! Bůh je jim jaksi vzdálen, přesto já v něm beru své Útočiště a záchranu. Takový život jsem si zvolil. Úplně sám, chvála Kristu, chvála Buddhovi, chvála Maháprabhudžimu, chvála i svámímu Mahéšvaránandovi, žijícímu Světci současnosti. Jak zářivé jsou to příklady. Všichni za života od lidí mnoho zakusili. Přesto by svoji Cestu za jinou neměnili. Nemám se tedy ani já čeho bát. Bůh, Dévpuridži, je se mnou po všechen čas, i nečas, navěky. I vy se obraťte směrem k Bohu, v tom je naše spása a naděje. Amen. Láska musí nahradit nenávist. A vzájemná úcta a zbožnost. K tomu nám pomáhej všemohoucí Bůh Svatý. Teď mám intenzivní pocit, že žádný Satan ve skutečnosti neexistuje. Všechno je jedno pravé Já. Proto jsem se musel rozžehnat s křesťanskou mystikou, jakkoli ji má v úctě. Skutečný ďábel jsou naše zlé a špatné vlastnosti. EGO. Pověst o dáblu si lidé vymysleli, protože nenalezli Boha, svého nejvyššího Ochránce.
Já už jsem se napravil. Usmějte se přece na poustevníka. Zase jsem se jednou rozepsal více než jsem chtěl. Je to moje jóga pro svět. Zdravím vás.
Jen vás žádám abyste se zbavili Martinkova autosugestivniho negativního vlivu. Vy nejste zlí, vy jste jen nevědomí. To jak o mne smýšlíte dávám Petru Červinkovi za vinu. Ty neseš zodpovědnost za smýšlení těch mladých lidí o mě.
Co myslíte? Že mám pravdu. Že mi to už snáze odpustíte, to poškození domečku. Že to při hlubším zamyšlení nad mými pohnutkami tak nějak chápete. Že jsem měl nakonec právo tak učinit, když už jsem to postavil a založil? Že to chápete? Nic není moje. Z tohoto důvodu je i můj čin pochopitelný a eticky omluvitelný. Vy byste možná v mé situaci jednali stejně? Tak jako Bůh seslal oheň a síru na Sodomu a Gomoru, tak poslal mě na Ponor, neboť se odchýlil od zjednaných etických principů a pravidel.


TEN KTERÝ "TO" NEVZDÁVÁ
Gyaneshwarpuri přece

A jsme karmicky vyrovnáni!

NAHAM KARTA SRI DEVPURIJI KARTA SRI DEVPURIJI KARTA HÍ KEVALAM
OM SHANTIH SHANTIH SHANTIH

Všem dobrým duším v minulosti i příromnosti v ZO 6-26. Slyšte můj hlas!
puč v ZO 6-26 SHKB puč v ZO 6-26 SHKB

Ponor byl Střed
mého Vesmíru.

19.8.2020
Memento. Nikdy nezapomenu na můj posvátný Ponor 1989-95, 2004. Nesu si Ponor v srdci!
V roce 2004 obnovuje průzkumné práce na plošině Skalka, ve svých jeskyních Ponorný Hrádek a Soví komín. Odtud je ale zanedlouho vzedmutou negativistickou chalupařící přesilovkou vyloučený. "Petr Červinka a Jan Martinek mi vzali úplně všechno, nechali vyhasnout mé city. Zejména lásku. A sami se výzkumu už nezhostili. I takové věci se v Moravském krasu od dob Absolónových dějí! Né často, ale přece. Požehnaný Ponor! Ale odporní chalupáři! Dnes tam sice mají novou generaci, která speleologické dění na Skalce oživuje (a to je dobře), ale stále správně nechápou co To znamená Duše Ponoru. Ale ptají se. Jaký byl Ponor za mládí Marka Šenkyříka? Zcela jiný! Byl duchovní... Vladla tam láska. Každý každému důvěřoval. Nikdo nebyl nikdy vyloučen, ani když neplatil řádně členské příspěvky jako Michal Benkovič, tak se to vždycky nějak udělalo. Navenek jsem sice byl předseda ZO 6-26, ale nijak jsem ke své pozici nebyl připoután. Nakonec jsem všechny náležitosti odevzal nepatřičným lidem (jak se ukázalo později) a to se mi stalo bohužel osudné. Tak jako svatý František předal svůj františkánský řád "přehnaně ambicióznímu" bratru Eliášovi a sám se raději jako vyhnanec vydal do ústraní hory Alverna, kde dostal od Boha svá svatá stigmata, tak i já jsem byl v bezdomoví lépe predisponován pro svůj život na svých budoucích jeskynních postevnách v horských soutězkách na celém světě. Přesně tak jako to bylo v životopise sv. Františka, tak i v SHKB "psychicky slabí lidé dali přednost zlému Barabášovi před Ježíšem." (více Evangelia). Jan Martinek a Petr Červinka toho tedy zapřičinili v mém životě mnoho zlého. Nezlobím se ale na ně, jde mi opravdu jenom o spravedlnost. Přemýšlel jsem nad tím, jestli zde zveřejnit jejich jména, ale bohužel se stali již součástí mé historie. Byla to opravdu zlá karma, kterou si každý spravedlivě odpyká. Proto zde tomu věnuji takovou pozornost. Opakuji si jmeno Boží a jsem za vodou. Ta dávná zrada se mne už nedotýká. Nezbývá mi, než všechno odevzdat Bohu a zveřejnit pro výstrahu do jakých asi duševních muk jdou všichni ti věrní následovníci Krista, kteří rozdají vše co vlastní a sami se vydají jen za Bohem. Muselo to tak být, děla se Dualita. Kam jdou však oni bez řádné omluvy, to opravdu nevím. Do Ticha se sebou samým. V indickém náboženství máme pro to, co se asi odehrálo na Ponoru inspirativní pravdivý příběh o světci šrí Dévpuridžim. viz. Tento zázračný jogín nadpřirozenou silou své vůle totiž zbořil svůj ášram po té, co přestal plnit svoji funkci, pro níž byl založený. Stále vice byl totiž navštěvován světskými lidmi, kterým nešlo o Poznání. Tak ášram jednoduše zbořil a lidé se domnívali, že světec zešílel. Od té doby hovořil jenom s těmi, komu šlo doopravdy jen o Poznání jógy.(více kniha Lila Amrit viz.). Tak to jenom na vysvětlenou jak je možné taky uvidět "to poškození Domečku" z Dévpuridžiho jasnozřivého pohledu. Dál je to již všeobecně známý příběh, né však to, jak to zří filozoficky druhá strana. Pravdou je, že jsem poškodil speleologickou základnu ZO 6-26. A oni nemeškali a nahlásili to jako trestný čin poškození cizí věci na policii. Tím mne ale nepochopili a rozhodli se řešit problém s poustevníkem po svém z pozice síly. Né však eticky. A nemysticky. Toho se obávají. Tak z Novodvorského ponoru nadobro odešla dobrá Duše. Odporní pijáci piva! Jednají v rozporu s posvátnou tradicí Ponoru. Tím tomu všemu dali Jidášovu korunu, a Marek Poustevník byl velkolepě potrestán. O to asi podvědomě usilovali, zejména poněkud slaboduchý Martinek, když to řeknu spisovně. Ale Pravdu nejde zamaskovat ani ukrýt. Co na to říká sám skaut Petr? Svědomi ho prý nijak netíží ani to, "komu" dal přednost před Markem. O jaký typ člověka v případě Martinka ve skutečnosti jde? Tím mi podřízl větev úplně. Tak jako Ježíši. Tak jsem Poznal, že Láska a Pravda, alespoň v Moravském krasu, nemusí vždy - dočasně - Zvítězit. I poustevník může být přece jen "slabý hříšný" člověk. Ale je Bohu odevzdaný. Vše co se děje je tedy pro něj Boží vůle. A karma. Tak jako Ježíše mne uvrhli do vězení, za to, že chtěl zbořit "jejich" Chrám. To byla alespoň intenzivní meditace! Ale zvladl jsem to, ale o tom se rozepíšu zase někdy příště... To "oni" chtěli, dostat poustevníka do této nezáviděnihodné situace. Pravdou je, že se poustevník po této zkušenosti se svými bližními, stal poněkud uklidněnější a umírněnější. Všechno víc zvládá s klidem a nadhledem. Posvátný ponor! I toto je Jeden polozapomenutý příběh z požehnaného krasu v podzemí plošiny Skalky!

domeček na ponoru

Související článek:
Některé objevné priority v Moravském krasu na příkladu jeskyní Ponorný hrádek, Soví komín a Barunčina pod Svatými schody.


6.5.2020
Ahoj Same. Nebo Marku.
Drive jsem ti tak rikaval, stejne jako ostatni kluci, tak snad Te toto osloveni nenazlobi.
Davno uz nejeskynarim, ale stale se motam kolem skautu. Moc rad vzpominam na vecery u karbidky na Ponoru, na to, jak si nas, mlade ucha, braval do Netopyrky nebo do Maleho lesiku. Na nocni badaci akce v Ponoru a nahrivani se pak u kamen. Na cviceni kung fu v lese. Moc hezky jsi doplnoval nasi skautskou cestu o vice dobrodruzstvi a byl jsi nam tenkrat velkym vzorem. Pak se nase cesty rozesly, ale vzpominky zustavaji navzdy. Preji Ti vse nejlepsi k Tvym ctvrtecnim narozeninam. Opravdu uprimne Ti preji klid a mir na Tve duchovni ceste. A pevne zdravi.
Michal Bengi Benkovič

HermitPhoto The Holy PhotoprojectZPĚT
znak ZO 6-26

Speleolog Marek Šenkyřík píše Acta Speleohistorica o Skalce.

Marek P. Šenkyřík opravuje chodníček na Skalce.
práva priority na Skalce